SLS tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013

Ngày 09/05/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã được tổ chức tại trụ sở Công ty. Đại hội đã biểu quyết và thông qua báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2013 – 2018, kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-20

Mía đường Sơn La

 

Ngày 01/02/2008, Công ty CP Mía đường Sơn La đã được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Công ty Mía đường Sơn La, đến nay đã kết thúc nhiệm kỳ 1. So với định hướng và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thành lập Công ty CP Mía đường Sơn La thông qua, trong 5 năm qua Công ty Cổ phần đã hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng năm và cả nhiệm kỳ với tốc độ phát triển nhanh và khá bền vững, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cho người lao động, nộp ngân sách, mức chi trả cổ tức năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2012, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông đề ra với tốc độ tăng trưởng cao. Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu: tổng doanh thu đạt 605.075 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế: 86.212 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế: 69.055 triệu đồng, chia cổ tức 35% (kế hoạch 20%), lợi nhuận để lại sang năm 2013 là gần 45 tỷ đồng.

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu: tổng doanh thu 420.000 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 12.000 triệu đồng, tỷ lệ cổ tức 15%/vốn điều lệ, nộp ngân sách 20.000 triệu đồng.

Sau nhiệm kỳ giai đoạn 5 năm đầu tiên của HĐQT, Công ty CP Mía đường Sơn La đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ đề ra. Trong giai đoạn 2013-2018 tiếp theo, với những khó khăn, thách thức đã và đang đặt ra, nhưng với sự quan tâm, ủng hộ tích cực của các cấp chính quyền địa phương, của các hộ dân trồng mía và sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, hoạt động giám sát có hiệu quả của Ban Kiểm soát và sự nhiệt tình, tin tưởng của tập thể người lao động trong Công ty và đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của cổ đông Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các cổ đông lớn, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đề ra và vững bước đi lên.

Tin liên quan