Bảo vệ môi trường

Thành lập năm 2008, là địa chỉ tin cậy phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường, chuyên ngành xử lý môi trường, truyền thông sự kiện về bảo vệ môi trường, cảnh báo ô nhiễm, tài liệu chuyên ngành, quy định pháp luật về môi trường…

Tin liên quan