bigdata03

Ứng dụng của Big Data

Big Data có thể giúp bạn giải quyết nhiều hoạt động kinh doanh, từ phân tích trải nghiệm của khách hàng đến xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh. Sau đây chúng tôi đưa ra một vài ứng dụng tiêu biểu của Big Data.

Xem thêm