WU-FTP là gì?

WU-FTP: Là chữ viết tắt của Washington University – File Transfer Protocol. Đây là một phần mềm Server phục vụ FTP được dùng khá phổ biến trên các hệ thống Unix & Linux. Chương trình này từng bị một lỗi khá nghiêm trọng, đó là sự thi hành của file globbing trên Server chứa tính […]

WU-FTP: Là chữ viết tắt của Washington University – File Transfer Protocol. Đây là một phần mềm Server phục vụ FTP được dùng khá phổ biến trên các hệ thống Unix & Linux. Chương trình này từng bị một lỗi khá nghiêm trọng, đó là sự thi hành của file globbing trên Server chứa tính dễ tổn thương cho phép các hacker thi hành các code lệnh trên server từ xa (tất nhiên là code có hại rồi). dẫn đến việc ghi đè các file lên server và cuối cùng dẫn đến crash hệ thống”