Smartcity là gì?

Đến nay, thế giới vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về Đô thị thông minh/Thành phố thông minh. Nhưng về cơ bản, đó là mô hình thành phố ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quản lý, nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống đô thị, cải thiện chất lượng […]

Đến nay, thế giới vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về Đô thị thông minh/Thành phố thông minh. Nhưng về cơ bản, đó là mô hình thành phố ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quản lý, nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống đô thị, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên.