NIS là gì?

NIS: Là chữ viết tắt của Network Information Server.

NIS: Là chữ viết tắt của Network Information Server.