LCD là gì?

LCD: Liquid Crystal Display – Màn hình tinh thể lỏng

LCD: Liquid Crystal Display – Màn hình tinh thể lỏng