ISP là gì?

ISP: Là chữ viết tắt của Internet Service Provider (Nhà cung cấp dịch vụ Internet).

ISP: Là chữ viết tắt của Internet Service Provider (Nhà cung cấp dịch vụ Internet).