IP là gì?

IP: Là viết tắt của Internet Protocol – Giao thức Internet.

IP: Là viết tắt của Internet Protocol – Giao thức Internet.