HyperTerminal là gì?

HyperTerminal: Là chương trình cho phép bạn mở một server trên bất kỳ port nào của máy tính và cho phép lắng nghe những thông tin đầu vào từ những máy tính xác định. Bạn muốn thiết lập nó hãy vào: Start > Programs > Accessories > Communications. Rồi chọn HyperTerminal

HyperTerminal: Là chương trình cho phép bạn mở một server trên bất kỳ port nào của máy tính và cho phép lắng nghe những thông tin đầu vào từ những máy tính xác định.

Bạn muốn thiết lập nó hãy vào: Start > Programs > Accessories > Communications. Rồi chọn HyperTerminal