HTTP là gì?

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, là Giao thức truyền tải siêu văn bản.

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, là Giao thức truyền tải siêu văn bản.