Công ty CCBM tổng kết công tác năm 2013

Công ty CCBM tổng kết công tác năm 2013

Ngày 17/1/2014, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình VLXD (CCBM) là một doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014. Đây là đơn vị đã tin tưởng, lựa chọn Gamma NT là đối tác truyền thông và quảng bá thương hiệu CCBM thông qua Website: www.ccbm.com.vn và các Website khác thuộc sự quản lý của Gamma NT.

Xem thêm
SLS tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013

SLS tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013

Ngày 09/05/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã được tổ chức tại trụ sở Công ty. Đại hội đã biểu quyết và thông qua báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2013 – 2018, kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-20

Xem thêm